દાન^^^^^23/01/2023

શ્રીમદ વિજય પ્રોભધ્ચંદ્ર સુરિશ્વરજી ના શિષ્ય પ. પુ. મતિચન્ડ્ર મા.સા. ના કાળધર્મ નિમિતે શ્રી મેસર જૈન સંઘ તરફ થી ₹૫૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏