દાન^^^^^22/10/2022

શ્રી હિરસુરીશ્વરજી જૈન શ્વે. મુ. તપગચ જૈન સંઘ મલાડ તરફથી ₹૧૦૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – અરવિંદભાઈ કે શાહ.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏.