દાન^^^^^22/09/2023

ડૉ માનવ દેસાઈ & અવની દેસાઈ તરફ થી ₹૫૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏