દાન^^^^^22/05/2023

શ્રી સુમતીનાથ દાદા ની ૩૪ મી સલિગીરી નિમિતે ₹૭૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – શ્રી મેસર જૈન સંઘ તરફ થી.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏