દાન^^^^^21/01/2023

શ્રી માલણ જૈન સંઘ સૂરત તરફ થી ₹૧૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે મહેન્દ્રભાઈ એમ દેસાઈ.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏