દાન^^^^^20/09/2022

નીરજ દેસાઈ તરફ થી 1 મોટો જીવ છોડાવા ₹૨૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏