દાન^^^^^19/09/2022

એક સદગ્રહસ્ત તરફ થી ૨૫ મોટા જીવ છોડાવા ના ૨૫×૨૦૦૦ = ₹૫૦૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏