દાન^^^^19/03/2023

રૂપા મહેતા,હર્ષ મહેતા, મૌસ્મી મહેતા, અયાના મહેતા તરફ થી ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

 શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏