દાન^^^^^15/12/2022

1100 રુ. ચિ. ખુશી ના લગ્ન પ્રશંગે

 સુરેખાબેન વસંતલાલ શાહ માલણવાળા તરફથી

 શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હઃ મહેન્દ્ર ભાઇ પી મહેતા

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏