દાન^^^^^13/01/2023

નરેન્દ્રભાઈ મગનભાઈ પટેલ તરફ થી ₹૧૦૦૦૦/-

ગીતાબેન જગદીશભાઈ પટેલ તરફ થી ₹૫૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏