દાન^^^^^12/11/2022

શ્રી આનંદ કલ્યાન લિબર્ટી ગાર્ડન એસ. એમ.ટી. જૈન સંઘ ટ્રસ્ટ તરફ થી ₹૧૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – અશ્વિનભાઈ જયંતિલાલ મહેતા.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏