દાન^^^^^12/10/2023

હંસાબેન મહેન્દ્રભાઈ દેસાઈ તરફ થી ₹૨૫૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏