દાન^^^^11/11/2022

શ્રી મહાવીરનગર જૈન દેરાસર ટ્રસ્ટ નવસારી તરફ થી ₹૧૧૦૦૦/- નુ દાન

 શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખૂબ અનુમોદના🙏