દાન^^^^^10/09/2022

નટવરલાલ જીવનજી શાહ તરફ થી 2 જીવ છોડાવા ₹૪૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏