દાન^^^^^09/10/2023

212 ઓલીના આરાધક શ્રી પ્રવ તક પ્રવર શ્રી કલાપૂર્ણ વિજય મારા સાહેબ ની પ્રેરણાથી શ્રી નિઝામપુરા જૈન સંઘ વડોદરા તરફથી ₹૨૧૦૦૦/-  રૂપિયા નું દાન

શ્રી ઋષભ જીવદયા પાંજરાપોળ નવસારીમાં આપેલ છે.

🙏ખૂબ ખૂબ અનુમોદના

હસ્તક – યોગેશભાઈ કે મહેતા