દાન^^^^09/07/2023

હંસાબેન પ્રવીણભાઈ શાહ ના જન્મ દિવસ ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏