દાન^^^^^08/01/2023

મોનિકા નિલેશભાઈ શાહ ના ઉપધાન તપ નીમિતે શકસ્તવ અભિષેક કરાવેલ જેમા થયેલ જીવદયા ટીપ માંથી ₹૧૧૦૦૦/-

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏