દાન^^^^^07/10/2023

શ્રી અરિહંત વાસુપૂજ્ય મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘ તરફ થી ₹૫૪૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – ભાનુભાઇ જે મહેતા

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏