દાન^^^^^07/06/2023

કાશ્મીરા વિપુલ દફતરી અને રાજ વિપુલ દફતરી ના ઉપધાન તપ નિમિતે ₹૨૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏