દાન^^^^06/09/2022

રાહિલ જગદીશ સોમાની

Bachelor’s in Engineering + M.B.A in Marketing

₹૧૧૦૦/- નુ દાન શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏