દાન^^^^^06/09/2022

શ્રી સાસ્વત સિદધગીરી જૈન સંઘ.. પાલ.. સુરત તરફથી ₹૫૦૦૦/- નુ દાન શ્રી  ઋષભ સિદ્ધી જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ નવસારી.. માં લખાવેલ છે

હઃ મહેન્દ્ર ભાઇ પી મહેતા

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏