દાન^^^^^06/02/2023

ઉત્કર્ષ એન શાહ તરફ થી ₹૧૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – પ્રફુલભાઈ પટેલ (U.S.A)

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏