દાન^^^^^05/10/2022

યુગ શ્રીપાલ સોમાની ના જનમ દિવસ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ મા મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏