દાન^^^^^04/02/2023

હંસાબેન મોતીચંદ શાહ તરફ થી ₹૫૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏