દાન^^^^^02/10/2022

નીવી કેનસુ મહેતા ના જનમ દિવસ નિમિતે ₹૧૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – રીનલ આર મહેતા.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏