દાન^^^^01/10/2023

હંસાબેન અને વિપુલભાઈ પટેલ (usa) તરફ થી ₹૧૦૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – કમલેશ dr.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏