દાન ^^^^^^^^^^^^^^Dt. 9/2/22

રીમા તથા સ્વપ્નિલ (જીમી) મહેતા

મેમદપુર                  બોરીવલી

લગ્ન તિથિ નિમિત્તે

રૂ. 1100/ શ્રી રૂષભ સિધ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળમાં દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^