દાન ^^^^^^^^^^^ Dt. 9/1/22

શ્રી હીર સૂરીશ્વરજી શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક જૈન ટ્રસ્ટ

મલાડ        મુંબઈ

 તરફથી

 રૂ. 21000/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ દાન મળેલ છે.

હ. અરવિંદભાઈ કે. શાહ વિલેપારલા

 ^^^^^^^^^^^^^^^