દાન ^^^^^^^^^^^^Dt. 9/1/22

સીતાબેન અંબાલાલ મહેતા

મેમદપુર

પુણ્ય તિથિ નિમિત્તે

જશવંત મહેતા સુરત તરફથી

 રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^