દાન ^^^^^^^^^^^^Dt. 8/2/22

સમાયરા રોહન મહેતા

સાગરોસણા              ભાયંદર

 જન્મદિવસ નિમિત્તે

ભાવનાબેન કિશોરભાઈ મહેતા ( દાદા – દાદી ) તરફથી

 રૂ.1100/- શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળમાં દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^