દાન ^^^^^^^^^^^^^Dt. 8/2/22

રૂપાબેન અને અતુલભાઇ મહેતા

નવસારી

 લગ્ન તિથિ નિમિત્તે

રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^