દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 8/2/22

ઈન્દુબેન મફતલાલ પારેખ

પાલનપુર નિવાસી હાલ          મલાડ

કુદરતી અવસાન પામેલ છે.

પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા સદગત આત્માને પરમ શાંતિ

અને સદગતિ આપે તે માટે સગા સંબંધી , સ્નેહી , તરફથી

શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

1) 11000/- ઈન્દુબેન મફતલાલ પારેખ પરિવાર

2) 2500/- કવિતાબેન નિલેશભાઈ મહેતા

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^