દાન ^^^^^^^^^^^^^Dt. 8/2/22

વિપુલભાઈ બાબુલાલ શાહ

સુરત

રંજનાબેન વિપુલભાઈ શાહ પરિવાર તરફથી

 રૂ. 2100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^