દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 8/1/22

શ્રી નહાર નગર શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક જૈન ટ્રસ્ટ

મલાડ           મુંબઈ

તરફથી

 રૂ. 2500/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

 પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

હ. અશ્વિનભાઈ જયંતિલાલ મહેતા મલાડ

 ^^^^^^^^^^^^^^^