દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 6/2/22

સ્વપ્ના સાહિલ મહેતા (U.S.A.)

જન્મ દિવસ નિમિત્તે

 કોકીલાબેન હસમુખભાઈ મહેતા

નવસારી તરફથી

 રૂ. 4005/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^