દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 31/1/22

પંક્તિ અને રીચલ કોઠારી

 છાપી            દુબઈ

લગ્ન તિથિ નિમિત્તે

મંદબુદ્ધિના ભગવાન માટે

રૂ. 2100/- નુ દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^