દાન ^^^^^^^^^^^^Dt. 31/1/22

 નયનાબેન નરેન્દ્રભાઈ મહેતા

 છાપી              સુરત

તેઓ શ્રી નુ સ્વાસ્થ્ય જલ્દી સારૂ થઈ જાય માટે

 1 જીવ છોડાવવા ના

રૂ. 2000/- સલોની હાર્દિક મહેતા તરફથી મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^