દાન ^^^^^^^^^^^^Dt. 31/1/22

કર્વ રીચલ કોઠારી

  ના જન્મ નિમિત્તે

 રૂ. 2100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^