દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 29/1/22

પંક્તી અને દિગીશ

મલાડ મુંબઈ

લગ્ન તિથિ નિમિત્તે

 રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^