દાન ^^^^^^^^^^^^Dt. 29/1/22

શિલ્પાબેન કનુભાઈ શાહ

વાલકેશ્વર મુંબઈ

 જન્મદિવસ નિમિત્તે

રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^