દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 28/1/22

યસ (ગુંજનબેન કુમારભાઈ શાહ)

અને

રીયા ( પ્રીતિબેન સતીશકુમાર મહેતા)

વિલેપાર્લે લગ્ન નિમિત્તે

રૂ. 11000/- કમળાબેન જયંતિલાલ મહેતા

રૂ. 11000/- બિન્દુબેન રમેશચંદ્રભાઈ શાહ

બન્ને પરિવાર તરફથી

 શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^