દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 21/1/22

પ્રવિણચંદ્ર ચીમનલાલ મહેતા

નવસારી

પુણ્યતિથિ નિમિત્તે

 હેતલ , સેજલ , જીતલ તરફથી

 રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^