દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 2/2/22

હિત મિલનભાઈ મહેતા

મલાડ               મુંબઈ

 જન્મ દિવસ નિમિત્તે

 હ. બીજલ મિલન મહેતા તરફથી

 રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

 પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^