દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 28/2/22

પ્રકાશભાઈ(સારાલાલ) યુ. મેહતા તથા નયનાબેન (નવસારી) ના લગ્ન દિવસ નિમિતે

 રૂ. 1100/- શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ

પાંજરાપોળ મા દાન મળેલ છે

લગ્ન દિવસ ની ખુબ ખુબ શભેચ્છા 🙏

^^^^^^^^^^^^^^^^^