દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 18/3/22

શ્રી ઉમરા શ્ચે મૂ. પૂ. જૈન સંઘ ઉમરા.. સુરત


તરફથી


શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
10000 રૂપિયા દાન મળેલ છે.


હસ્તે. મહેન્દ્ર ભાઇ પી મહેતા


ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏