દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 2/4/22

હીત અને ખુશી ના સગપણ નિમિતે

મમતાબેન વિપુલભાઈ ગાંધી પરિવાર (મેસર) તરફથી

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
1100 રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏