દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 2/4/22

શ્રી શાંતિ જીવદયા ગ્રુપ તરફથી

એક જીવ છોડાવા 2000 રૂપિયા તેમજ બીજો એક જીવ છોડાવા 1500 રૂપિયા નું શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ🙏🙏