દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 2/4/22

જાગૃતિ સ્નેહલ દેસાઈ તરફથી

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
11000 રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏