દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 3/4/22

શૈલેષ એલ શાહ (ચંડીસર) ના જન્મ દિવસ નીમીતે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
1100 રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ 🙏🙏