દાન ^^^^^^^^^^^Dt. 3/4/22

ડો. સૌરવ રજનીશ શાહ (પાલનપુર) M.B.B S. ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરેલ છે તે નીમીતે

શ્રી રૂષભ સિદ્ધિ જીવ દયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે
1100 રૂપિયા દાન મળેલ છે.

ખુબ ખુબ શુભેચ્છા 🙏🙏